Les persones en situació de sense sostre a la ciutat de Tarragona

Fitxa tècnica

 

Aquest informe respon a un dels objectius de la Xarxa d’Atenció Integral de Persones
Sense Llar de la ciutat de Tarragona, a partir d’ara XAIPSLLT, que és el de produir i
transferir coneixement sobre la situació de les persones en una situació de sense llar a la
ciutat de Tarragona per poder dirigir polítiques socials vers aquest col·lectiu vulnerable.

La XAIPSLLT es va constituir al setembre del 2017, amb la finalitat de crear un marc
d’actuació comú entre entitats, organitzacions i institucions, tant públiques com privades,
que treballen amb les persones sense llar en el procés de recuperació de la màxima
autonomia personal. Així mateix, l’objectiu de la XAIPSLLT és contribuir i millorar la
capacitat de resposta dels serveis i recursos i reforçar les capacitats globals de la ciutat
per atendre de forma integral les situacions de les persones sense llar.

Descarrega aquí l’informe