Declaració d’accessibilitat

L’Observatori Social d’Inclusió i Acció Comunitària de Tarragona s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web següent:
https://observatorisocial.tarragona.cat/

Situació de compliment

Els llocs web són parcialment conformes al RD 1112/2018, degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

a. falta de conformitat amb el RD 1112/2018.

 • Alguns continguts no textuals no tenen una alternativa textual, o l’alternativa textual que hi ha no és la més adequada, en el sentit que no compleix amb el mateix propòsit (requisit 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301.549:2019 Contingut no textual).
 • Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols (requisit 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Subtítols [gravats]).
 • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’audiodescripció o mitjans alternatius (requisits 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301.549:2019 Audiodescripció o mitjans alternatius [gravat]).
 • En algunes pàgines, la informació, l’estructura i les relacions no poden ser determinades per programari o no tenen alternatives textuals (requisit 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301.549:2019 Informació i relacions).
 • Alguns camps d’entrada no tenen identificats el propòsit de l’entrada. (requisit 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Identificació del Propòsit de l’entrada).ç
 • Contrast de color insuficient en alguns textos o elements gràfics pel que fa al color de fons (requisits de la norma UNE-EN 301.549:2019 9.1.4.3 Contrast [mínim] i 9.1.4.11 Contrast no textual de la norma UNE-EN 301549:2019).
 • Si es canvia la mida del text fins a 200 per cent es produeix pèrdua de funcionalitat (requisit 9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 canvi de la mida del text). • Els botons de compartir en xarxes socials presents en algunes pàgines no son accessibles per teclat (requisit 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Teclat).
 • En els continguts amb moviments, parpelleigs o desplaçament que s’inicien automàticament, no hi ha un mecanisme perquè l’usuari els posi en pausa, pari o oculti (requisit 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Posar en Pausa Detenir o Ocultar].
 • Existeixen alguns enllaços en què el propòsit no queda prou clar (requisit 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 Propòsit dels enllaços [en context]).
 • El focus del teclat no és visible en algunes pàgines (requisit 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 Focus Visible).
 • Hi ha algunes etiquetes que formen part de la interfície d’usuari que inclouen text o imatges de text el nom accessible dels quals no conté el text que es presenta visualment (requisit 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301.549:2019 Inclusió de l’etiqueta en el nom).
 • En algunes pàgines existeixen canvis d’idioma sense identificar (requisit 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Idioma de les parts].
 • Hi ha formularis que no compleixen amb el criteri d’identificació d’errors (requisit 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Identificació d’errors).
 • Hi ha formularis en què no s’informa adequadament sobre l’obligatorietat de certs camps (requisit 9.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Etiquetes o instruccions). • Hi ha errors en el codi que impedeixen processar-lo correctament (requisit 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Processament).
 • Hi ha alguns components d’interfície d’usuari que no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat. (requisit 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor).

b. Càrrega desproporcionada
No s’aplica.

c. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat.


Preparació de la present declaració de accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de novembre de 2021.
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació externa duta a terme per CTIC Centro Tecnológico.

Última revisió de la declaració: 15 de novembre de 2021.


Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat
Podeu elaborar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part dels llocs web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web. Ho podeu fer mitjançant l’adreça electrònica [email protected] o trucant al telèfon 977 296 247.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes
Podeu formular queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o sol·licitar la informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret, segons el que estableix l’article 3, apartat 4, o continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible s’han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició, per tal de constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Accés a la sol.licitud d’informació i queixes.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accessibilitat.


Procediment d’aplicació

Si, un cop formulada una sol·licitud d’informació accessible o una queixa, es dona algun d’aquests supòsits:

– la sol·licitud o queixa ha estat desestimada,
– no s’està d’acord amb la decisió adoptada,
– la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5,
– ha transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta,

podeu presentar una reclamació mitjançant l’enllaç següent: Reclamació sobre sol.licitud d’informació accessible o queixa.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accessibilitat.


Contingut opcional

És objectiu de l’Observatori Social d’Inclusió i Acció Comunitària de Tarragona posar tota la informació d’aquest portal a disposició dels ciutadans i ciutadanes per evitar l’exclusió, promoure l’accessibilitat i aconseguir la universalització de la informació. La finalitat és que les persones puguin navegar per les pàgines del portal sense trobar-hi dificultats d’accés.

Aquest portal web ha estat desenvolupat seguint la norma UNE-EN 301549:2019 – AA WCAG 2.1.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha fet el novembre de 2021.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a seguir millorant de manera contínua l’accessibilitat d’aquest portal. És per això que us convidem que ens hi ajudeu enviant-nos els vostres comentaris i suggeriments.