Què fem

Produir i transferir

coneixement sobre la situació de l'exclusió social a nivell territorial

Informar

dels recursos socials que treballen per a promoure la inclusió

Promoure

la reflexió i sensibilització sobre la exclusió social i la iclusió social

Assessorar

en matèria d'inclusió social amb l'objectiu de definir i orientar a entitats i administració en pràctiques i polítiques inclusives

Afavorir

la participació i el treball transversal en matèria d'inclusió i cohesió social amb tots els agents de la comunitat

Què fa l'ETACI?

Volem ser el paraigua comunitari que faciliti l’acció comunitària del territori.

 – Enxarxem el teixit comunitari del territori (institucions, administracions, recursos públics, privats i del tercer sector, i ciutadania organitzada i no organitzada).

– Produïm, analitzem i difonem coneixement sobre la realitat de l’exclusió social al territori.

– Oferim suport tècnic i acompanyament metodològi als serveis i les entitats del territori per incorporar la perspectiva comunitària inclusiva en les polítiques públiques i en les accions o projectes comunitaris.

– Configurem i dinamitzem espais de treball compartits amb el teixit comunitari del territori per cercar abordatges integrals que atenguin les necessitats globals de la comunitat:

  • Dinamitzem processos d’anàlisi de la realitat del territori de manera col.laborativa i transversal: àmbit econòmic, laboral, formatiu,        sociosanitari, relacional, residencial.
  • Donem suport per dissenyar un pla d’acció compartit que doni resposta als reptes detectats.
  • Acompanyem en la dinamització i el desenvolupament de les iniciatives comunitàries i veïnals del pla d’acció.
  • Incorporem la cultura de l’avaluació en el procés comunitari i en l’impacte que ha generat en el territori.