Indicadors de ciutat

Indicador Pdf Excel
Indicador 1: Població atesa als serveis socials de l'IMSST

Indicador 2: Ajut d'urgència social

Indicador 3: Problemàtiques ateses als EBSS