Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya

Fitxa tècnica

Anàlisi social del context i de les necessitats socials prioritàries a Catalunya

La població a Catalunya i l’estructura de la població catalana: L’envelliment demogràfic, El paper del fenomen migratori, L’ exclusió social, pobresa i desigualtat, i el mercat de treball.

Les situacions de necessitat social: actualització dels indicadors principals: Situacions de necessitat social; per manca d’autonomia, per discapacitat, per dependencia, situacions de necessitat relacional, situacions d’aïllament social, situacions de risc social en la infància i l’adolescència, situacions de violència contra persones adultes, situacions de necessitat material i instrumental, dèficit de recursos materials: econòmics i d’habitatge, dificultats en la inserció sociolaboral, dificultats en la inserció socioeducativa.

© Generalitat de Catalunya, 2016

Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Coordinació i elaboració: Cristina Gené, Carme Correa, Gemma Quesada i David Abril.

Passeig del Taulat, 266-270

08019 Barcelona