Informe INSOCAT 2016: Gent gran, pobresa i vulnerabilitat

Fitxa tècnica

La setena edició de l’INSOCAT vol fer palesa la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran i analitzar com aquest col·lectiu es veu afectat per la crisi econòmica.

L’informe aborda sis àmbits d’anàlisi:

  1. Envelliment demogràfic,
  2. Pobresa
  3. Habitatge
  4. Salut
  5. Xarxa relacional i soledat
  6. Dependència
  7. Pensions.

Els informes INSOCAT utilitzen com a font de dades principal l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV),consensuada a escala europea.

Per elaborar aquest monogràfic també s’han consultat altres fonts,com l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits Saludables, l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Estadístiques de dependència de l’IMSERSO i Estadísiques de la Seguretat Social.

Les dades quantitatives es complementen amb aportacions qualitatives de professionals d’entitats del sector, algunes d’elles membres d’ECAS.

ECAS  ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

Amb la col·laboració de Júlia Montserrat, doctora en Economia, i Cristina Valls, sociòloga.

Podeu consultar la versió reduïda de l’informe a http://acciosocial.org/que-fem/informes-i-publicacions/insocat-informe-dindicadors-socials