INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS)

Descripció del recurs

Servei social residencial per a persones treballadores menors d’edat (de 16 a 18 anys) tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per persones majors d’edat (de 18 a 20 anys) extutelades
Proporcionar als menors d’edat tutelats la cobertura inherent a l’exercici de la guarda i educació. Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció laboral. Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials