FUNDACIÓ INTERMEDIA

Descripció del recurs

Intermedia és una eina professional i soli­dària que s’ocupa de la millora de l’ocupació de les persones (especialment d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat) i de generar vincles amb les empreses des de la responsabilitat social corporativa.

Com a Observatori del mercat laboral, l’entitat té una visió general de la dimensió comunitària i del teixit empresarial en temps real. Actua com un agent transformador i vol ser un referent del Tercer Sector i de les em­preses d’economia solidària en el suport a la gestió del talent de les persones.

Aposta per la innovació i acom­panya a les empreses en el canvi digital mit­jançant la creació i desenvolupament d’eines tecnològiques, a fi d’adaptar-se als nous re­queriments del mercat laboral.

La missió de Fundació Intermedia és facilitar l’ocupació, la inserció sociolaboral i la millora professional de les persones mitjançant l’as­sessorament, l’orientació i la formació. Els elements clau d’aquest procés són l’empode­rament, el creixent competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals de les persones.

Per aconseguir-ho, Intermedia porta a terme una tasca d’intermediació, fidelització i de tre­ball en xarxa amb les empreses i el teixit so­cioeconòmic des d’una dimensió comunitària que té en compte tant les necessitats de les persones com la conjuntura del mercat labo­ral.

Els nostres valors són:

Desenvolupament personal

Igualtat de gènere i no discriminació

Transparència, coherència i qualitat

Implicació i compromís social

Innovació

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Telèfon
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a dijous de 8 a 18 hores i divendres de 8 a 15 hores
Xarxes socials