ASSOCIACIÓ LOGOS Projectes Socials

Descripció del recurs

Els orígens de LOGOS es remunten a l’any 2015 i a partir de la iniciativa del grup fundador que va detectar una falta de recursos, al camp de Tarragona, dirigits a pal·liar les necessitats d’un col·lectiu ampli de persones, desprès del tancament de diversos serveis i entitats. La creació de l’Associació, per tant, venia a omplir aquest forat, oferint projectes que donessin resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu. Al 2017 es registra al Departament de Justícia amb el número 63363 i té en NIF: G55725436

Logos és una associació sense afany de lucre nascuda per realitzar accions per afavorir la inserció socio-laboral dels col·lectius en risc del Camp de Tarragona, formada per tècnics de diferents àmbits professionals, educadors, pedagogs, antropòlegs …

L’Associació Logos projectes socials parteix de l’experiència adquirida i heretada d’altres entitats (amb les que comparteix fundadors i tècnics) com Aptos, associació per a la promoció ocupacional i social que durant 20 anys va ser pionera i capdavantera a Tarragona en el treball amb persones en risc d’exclusió social realitzant projectes d’inserció laboral i de formació; i el treball en xarxa amb d’altres organitzacions.

Logos, pretén canviar i transformar el discurs social vers aquests col·lectius amb el seu desenvolupament i apoderament.

 

LOGOS TREBALLA PER A IMPULSAR AQUELLES ACCIONS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENT INFLUEIXEN  EN LA INSERCIÓ LABORAL

LOGOS és premi Talent de la Cambra 2021 pel projecte de Formació i Inserció laboral de Joves en situació de risc a través de la creació d’horts.

La finalitat i l’objectiu de l’associació és oferir solucions a les problemàtiques relacionades amb l’ocupació dels col·lectius més desafavorits de la nostra societat. A través de  dissenyar, gestionar i impartir projectes i formació  per inserir laboralment col·lectius amb desavantatges socials.

Una de les característiques més importants de LOGOS és que a més de dedicar un gran esforç a la recerca per al desenvolupament de programes i creació de projectes propis, també s’ofereix per a treballar en el desenvolupament i gestió de programes i accions d’altres entitats, institucions o empreses.

 

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA:

 • Formació per a col·lectius desfavorits en risc d’exclusió social.
 • Orientació, promoció i inserció laboral.
 • Desenvolupar i gestionar programes, estudis i accions d’altres entitats, institucions o empreses.
 • Inserció laboral mitjançant tallers i empreses de serveis.

 

LOGOS INSERCIÓ

Els nostres tècnics tenen una àmplia experiència professional gestionant i realitzant programes com:

 • Servicios Integrados para el Empleo
 • Accions d’Orientació, Informació i Recerca d’Ocupació.
 • Itineraris d’inserció de la RMI
 • Agències de Col·locació
 • Mesures Actives d’Inserció
 • Programes d’Orientació

Els nostres destinataris, a més a més, de tota aquella persona que es troba en situació de risc d’exclusió, prioritzant dones i joves,  són:

 • Persones que es troben en situació d’atur cronificat.
 • Persones aturades ubicades en franges d’edat en les que el procés de recerca de feina i la inserció pot resultar més complexa.
 • Joves amb poca experiència laboral i escassa formació.
 • Joves amb amplia formació i capacitació professional i escassa o nul·la experiència.
 • Joves amb formació de tipus tècnic, amb o sense experiència, però amb dèficits en competències clau.
 • Persones amb marcats perfils professionals i amb resistències al canvi.
 • Joves a la recerca de la seva primera ocupació.

 

Davant la gran diversitat de perfils que dibuixen l’atur del nostre país resulta necessari establir una acció d’orientació i acompanyament decidida que doti d’aquelles eines específiques i adients a cada cas per poder afrontar l’accés al mercat de treball amb les màximes garanties possibles i, si més no, que permeti establir les bases per poder continuar el procés de millora de l’ocupabilitat de forma autònoma.

 

Com a filosofia de treball cal destacar que es parteix de la inserció laboral com a mitjà i alhora objectiu per tal de pal·liar la problemàtica de l’usuari.

 

Activitats que es realitzen:

 

 • Itineraris d’inserció laboral
 • Orientació Professional.
 • Intermediació Laboral.
 • Formació
 • Consultoria

 

Per exemple, durant els anys 2019 i 2020 hem atès al servei d’inserció del Consell d’Entitats Gitanes de Tarragona, 180 persones en un projecte en col·laboració el Pla Integral del Poble Gitano del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies.

 

 

L’entitat promou diverses línies de empreses:

 

 

CREACIÓ D’EMPRESES D’INSERCIÓ LABORAL

 

Aquest projecte es basa en la necessitat de creació de llocs de treball per a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió. Aquest col·lectiu concret és el més oblidat a les nostres comarques. La cultura social de la nostra província ha fet que la majoria d’esforços que es realitzen estiguin encaminats a atendre a persones amb algun tipus de discapacitat ja sigui física, sensorial o intel·lectual. Deixant, sense voler, de banda els altres col·lectius, aquells que moltes vegades passen desapercebuts a la nostra societat, però que ara per ara són el veritable problema. El nostre projecte vol crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió.

 

o “Una empresa d’inserció sociolaboral porta a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis. La seva finalitat primordial és la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

o La qualificació i la inscripció de l’empresa d’inserció sociolaboral és condició prèvia per poder accedir a les mesures de foment que preveu l’article 14 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre.”

 

PERQUÈ  SER SOCIALMENT RESPONSABLE

 

 • Aporta valor afegit.( reputació positiva en el territori)
 • Millora la imatge, capta i fidelitza clients
 • Incrementa la influència en la societat, disminuint el risc de conflictes socials.
 • Fa sostenible el model econòmic i industrial.
 • Suma innovació i creativitat tant en els processos com en els productes i serveis.
 • Millora la qualitat de tot el procés global de la cadena de proveïment.
 • Ajuda a la creació i manteniment d’ocupació estable i de qualitat.
 • Dona oportunitat de realitzar un consum responsable per part de la ciutadania.
 • Millora de l’entorn.
 • Permet estalvis i beneficis econòmics.

 

 

 

LOGOS ha creat, associant-se amb la Fundació INTRESS, INTRESS CREIX EMPRESA D’INSERCIÓ LABORAL, S.L.

 

 

LOGOS CONSULTORIA SOCIAL, I GESTIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES

 

QUE FA LA CONSULTORIA SOCIAL:

 

ESTUDIS SOCIALS:

 

 • Gestió d’esdeveniments socials.
 • Coordinació de campanyes.
 • Estudis de causes.
 • Recerca Social-antropològica
 • Recursos Humans, …

 

CONSULTORS:

 

 • Suport i assessorament de projectes socials
 • Consultoria estratègica i disseny de projectes locals
 • Assistència tècnica i gestió de projectes
 • Avaluació i seguiment de projectes
 • Foment de la responsabilitat social i projectes d’inserció.
 • Plans d’Igualtat de gènere
 • Implantació i seguiment de Sistemes de Qualitat ISO:9001 per a entitats.

 

FORMACIÓ:

 

 • Detecció de Necessitats i recursos de Formació
 • Control de Qualitat en Formació segons normes ISO 9001:2015
 • Disseny, Gestió i Impartició de Formació
 • Aula mòbil per a cursos sector metall

 

SERVEI INTEGRAL D’INCLUSIÓ

 

Es tracta d’un servei d’atenció especialitzada als col·lectius en risc, sobre tot enfocat a temàtica laboral i formativa, sense deixar de banda l’altra problemàtica que envolta al col·lectiu. Hem de pensar que per ésser definit com a persona en risc d’exclusió no val, només amb tenir una carència econòmica, si no que, a més a més s’ha de presentar altra problemàtica afegida. I, en moltes ocasions, és aquesta problemàtica la que es presenta com a impediment per a la reinserció al mercat laboral.

 

FINALITATS I FUNCIONS

 

Coordinar esforços, serveis i recursos públics i privats de l’entorn. Tant en l’àmbit de la inserció laboral com l’educació, igualtat d’oportunitats, infància i cultura

Treballar la inserció laboral del col·lectiu. Servei d’inserció i orientació laboral.

Sensibilitzar les empreses, i trencar tòpics

Prevenció violència masclista.

Donar informació sobre recursos i subvencions a les empreses ordinàries. Foment d’ECI

Realitzar prospecció de mercat d’ofertes laborals i centralitzar informació.

Realitzar recerca de recursos i cursos de formació

Detecció de necessitats i buscar solucions als problemes reals del col·lectiu en l’àmbit de l’educació i incorporació al mercat laboral.

Donar suport a les entitats que treballen en el tercer sector.

Afavorir el ple desenvolupament de la infància en risc.

Afavorir la salut i l’alimentació saludable en els col·lectius de risc.

Creació de projectes de desenvolupament integral, tant educatiu com familiar i de lleure.

Realitzar recerca de recursos econòmics per al desenvolupament de projectes (frundraising).

Vetllar pel compliment de les clàusules socials als contractes de l’administració pública.

 

 

Xàldiga,

 

 

Projectes d’igualtat

 

 

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere, llenguatge inclusiu no sexista.

Prevenció de la violència masclista i de gènere.

Intervenim  en tots els àmbits per  a la promoció d’igualtat, laboral, social, econòmica i a nivell personal, donant eines i recursos per assolir la igualtat real.

La nostra metodologia és sempre vivencial, treballem sobre el nostre públic i llurs necessitats i experiències, adaptant-la amb les necessitats del grup Diana.

 

 • Píndoles docents adaptades a cada grup on les implementem, empreses, escoles, grups específics.
 • Dossiers adaptats al llenguatge inclusiu no sexista de cada empresa o sector específic.
 • Amb un fort desenvolupament comunitari.
 • Potenciem la participació de les dones, essent un element Diana als nostres projectes.
 • Intervenció socioeducativa per a la igualtat.

 

 

 

 

Per a empreses:

 

 1. Plans d’igualtat
 2. Formacions
 3. Recerca d’ajuts
 4. Assoliment de reconeixements
 5. Registre de plans d’igualtat

 

Produïm  els nostres propis projectes, materials i audiovisuals.


Oferim la creació personalitzada segons les vostres necessitats.

 

 

 

Programes d’inserció, desenvolupament i innovació

 

 • REGENERACIÓ DE TERRES CREMADES O CONTAMINADES

 

En col·laboració la Fundació FINNOVA. L’aplicació de tecnosòl a partir de materials inerts i subproductes orgànics,  amb semilles incorporades. Utilitzats sempre en funció d’un objectiu prèviament fixat, que pot ser des de millorar les condicions d’un sòl en les seves propietats físic – químiques, controlar processos de degradació ambiental física o química, o fins i tot reconstruir paisatges danyats

 

La gestió sostenible del medi ambient i els recursos naturals és crucial per al creixement econòmic i el benestar humà , i promou l’economia circular.

 

El projecte se centra en buscar solucions de l’economia circular (valorització de residus) per a la recuperació de sòls danyats. En concret, entre un dels components del substrat a utilitzar seran els llots de depuradores convenientment tractats, de manera que es millora l’estat d’aquest hàbitat forestal. Així, doncs, l’objectiu del projecte es basa en el disseny, desenvolupament i implementació a mercat de “substrats artificials” creats per mitjà de residus no perillosos per a la captació de NOx, així com adobar els terrenys. El projecte demostra com els “substrats artificials” desenvolupats (també anomenats tecnològics, esmenes o tecno-sòls), procedents de la valorització de “Residus no Perillosos”, mitjançant formulacions concretes estudiades, són capaces de reduir la contaminació de NOx (òxid de nitrogen) en ciutats o àrees amb alt grau de contaminació, i és viable la seva comercialització per a la reducció de la contaminació atmosfèrica i millora de les propietats dels sòls on s’aplica.

 

 • NAPOCTEP / NAPOCAT

 

“Rutes Napoleòniques” com a motor d’ocupació i turisme saludable i sostenible

 

Solucions per a accelerar l’economia, impuls de l’ocupació i protecció del medi ambient i el patrimoni” és una gran oportunitat per a donar a conèixer el turisme rural i sostenible i per a fomentar l’economia i la creació d’ocupació, a més de contribuir a la defensa de la biodiversitat.

 

NAPOCTEP s’inscriu en l’objectiu d’eficiència ambiental i de recursos del Programa Interreg POCTEP. El seu objectiu és promoure l’ocupació i protegir el medi ambient i el patrimoni cultural napoleònic entre Espanya i Portugal en un context post-COVID19.

 

Volem potenciar l’Itinerari Cultural Europeu del Consell d’Europa “Destination Napoleó” a la província de Tarragona i explotar els resultats del projecte NAPOCTEP (www.napoctep.eu), aprovat en la 2a convocatòria del programa InterregPOCTEP (2014-2020), estenent les seves accions al territori tarragoní.

 

Aprofitant l’experiència, en diferents països de la Unió Europea i tenint com a referència el projecte NAPOCTEC creat per a unir esforços entre la part central de Portugal i les regions espanyoles de Castella i Lleó, neix NAPOCAT.

 

L’objectiu de NAPOCAT és la de crear una xarxa de col·laboracions entre administracions públiques, administracions locals, associacions, fundacions i empreses públiques i privades que vulguin contribuir a millorar els atractius turístics i culturals del nostre país. Aprofitant la mirada oberta de la Comunitat Econòmica Europea cap a les ciutats culturals que es van veure vinculades, d’una manera o una altra, a la història de l’Emperador Napoleó, i amb una clara idea de donar a conèixer una època que va ser pregonera de l’actual Europa, s’obre un període comprès entre el 2021 i el 2027 per a potenciar-les i ser un referent cultural en aquest tema.

 

Per a això es potenciarà Catalunya com un referent en l’Est d’Espanya per a poder interactuar amb el nostre país veí, França. Cadascuna de les nostres províncies tindrà creades unes rutes culturals, de manera independent, que al seu torn generaran unes rutes comunes per a poder ser millor comercialitzades pels Patronats de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat i les Diputacions.

 

 • PROGRAMES DE VOLUNTARIAT SOCIAL

 

 

 

Realitzem programes de Voluntariat Social, com és el projecte Comunitats contra l’Aïllament, en col·laboració amb Joves en Acció i la Direcció General d’Acció Cívica del Departament de Drets Socials.

 

Amb voluntariat també realitzem el programa Trenquem la bretxa digital, on ajudem a tota la ciutadania a relacionar-se digitalment amb les administracions i realitzar qualsevol gestió digital. Aquest programa el realitzem amb el suport de Repsol i Port de Tarragona. I, la col·laboració de Joves en Acció.

 

On treballem aspectes com:

 

 • La impossibilitat per accedir a Internet dificulta l’accés al mercat de treball. En algunes ocasions, persones que no hi tenen accés no veuen com a necessari l’accés pels seus fills i filles. La competència digital és una realitat que s’ha fet evident amb la Covid-19.
 • Garantir la connectivitat de totes les persones
 • Convertir la bretxa digital pot ser una oportunitat de creixement no només pels col·lectius vulnerables sinó també pels programes que els han d’atendre
 • Atendre la bretxa digital en els joves, que tenen mancances de competències digitals que poden ser diferents de les d’altres col·lectius
 • Actuar tenint en compte la vulnerabilitat digital d’algunes persones o col·lectius
 • I, marca Iniciatives que il·lustren el repte:
 • Formació en competències digitals en tots els àmbits i nivells formatius
 • Incorporació de l’ús de les TIC en la provisió dels serveis del sistema d’ocupació
 • Anàlisi de les necessitats de digitalització i formació en competències digitals de diferents nivells formatius, territoris i col·lectius
 • Estratègies per a la promoció d’un ús segur i crític de les TIC
 • Programes de formació intensiva en eines TIC
 • Pla de digitalització i alfabetització territorial
 • Formació en noves tecnologies per a persones amb discapacitat per assegurar un futur professional a les noves ocupacions

 

 

 • FORMACIÓ VOLUNTARIS I USUARIS/USUÀRIES CONSELL DE LES COMUNITATS GITANES DE TARRAGONA

 

Durant els anys 2020 i 2021, hem realitzats diverses formacions i seminaris, tant com per als voluntaris/ies,  com per als usuaris i usuàries dels programes que desenvolupa el Consell: Com al Programa Gitanos.cat (convocatòria COSPE) i al programa Servei d’inserció i Inclusió Social (convocatòria IRPF) finançats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

MEMBRES DE:

 

 

 • Federació Catalana de Voluntariat Social

 

 

 • Plataforma PDA BULLYING

 

La Plataforma PDA Bullying som un conjunt d’entitats i institucions que treballem per la visibilització de bones pràctiques en Prevenció, Detecció i Actuació per superar el Bullying des d’una mirada d’actius de benestar.

 

La Plataforma PDA BULLYING és una proposta de bones pràctiques per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament i el ciberassetjament amb origen en entorns educatius, i altres violències entre iguals (infància i adolescència).

 

Per això plantegem un codi de bones pràctiques que defineix els criteris i indicadors verificables que s’han de tenir en compte per tal de complir amb els requeriments consensuats pels principals agents.

 

Aquest codi ve sostingut per una plataforma col·laborativa que aglutina recursos i actius, sumant així efectius per superar el bullying.

https://pdabullying.com/

 

 

 

 

CONSULTORIA SOCIAL

 

-Assessoria i gestió d’entitats

-Tràmits generals, administratius i subvencions

-Gestions electròniques

-Assistència tècnica, avaluació, seguiment i gestió de projectes

-Detecció de necessitats, disseny, gestió i realització de formació

-Implantació i seguiment de sistemes de qualitat ISO:9001 per a entitats

-Programes d’inserció

-Serveis a mida per l’entitat

-Atenció personalitzada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LABORACIONS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials