ASSOCIACIÓ DHIDES

Descripció del recurs

L’asso­ci­ació DHI­DES,  Dones i Homes per la Igual­tat i el DESen­vo­lu­pa­ment, és una asso­ci­ació sense ànim de lucre pro­mo­guda per per­so­nes pro­fes­si­o­nals vin­cu­la­des a l’àmbit social tals com: tre­ba­lla­do­res i edu­ca­do­res soci­als, per­so­nal de l’advo­ca­cia, psicòlegs, psicòlogues i antropòlogues.

Des dels seus ini­cis a l’any 2008, té entre els seus objec­tius incre­men­tar els nivells d’igual­tat d’opor­tu­ni­tats de tots aquells col·lec­tius i/o grups que d’alguna o altra manera es veuen afec­tats per les desi­gual­tats soci­als  per raons de gènere, ètnia, edat o classe social.
Llui­tem per la igual­tat amb pro­gra­mes d’acom­pa­nya­ment a les dones en situ­ació de violència i pro­gra­mes de coe­du­cació a les esco­les, actu­al­ment i amb la fina­li­tat d’acom­plir els nos­tres objec­tius i millo­rar la qua­li­tat de vida de les per­so­nes, hem posat en marxa l’ESPAI DHI­DES, fent un pas enda­vant amb aquesta nova ini­ci­a­tiva social.
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
24h 365 dies a l'any a través de Whatsapp
Xarxes socials