Taula d’Infància de Tarragona


És un espai de treball de col·laboració entre professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència que té com objectiu potenciar la coordinació del agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència, la detecció i la intervenció davant de possibles situacions de risc o de desemparament. Amb la finalitat de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori amb la implicació de les administracions i les institucions implicades.

Coordinar els diferents equips

i serveis del territori per tal de millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i adolescència

Coordinar aquells casos individuals

que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis

Estudiar casos i analitzar

alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis

Informar a la taula territorial

i elevar propostes de millora a partir de la pràctica quotidiana