Necessitats i drets de les filles i fills del feminicidi: Una aproximació transdisciplinar a les conseqüències de la violència de gènere en el context de la pandèmia per Covid-19 (FEMMINOR)

Descripció del recurs

En aquest projecte volem analitzar les repercussions del feminicidi en relació a les necessitats i drets de fillets i familiars, per visibilitzar les situacions d’injustícia i desigualtat “silenciada” que viuen aquestes persones i promoure el debat per la cocreació d’estratègies d’intervenció integral que tinguin en compte la seva veu i evitin la revictimització.

Tot i que les evidències científiques apunten que la violència de gènere (VG) és estructural, els models legislatius i de la intervenció social es basen en un enfocament predominantment individualista. En construir-se sobre el subjecte “dona” com a única víctima de la VG, invisibilitzen les repercussions que el feminicidi té en altres persones, com són els fills, filles i familiars de la víctima mortal, produint situacions d’injustícia i desigualtat “silenciada” que reprodueixen el propi sistema patriarcal que sustenta la VG. Aquests “silencis”, en l’àmbit polític, legislatiu, professional-institucional i/o comunitari, amaguen estereotips i formes de discriminació i indefensió diverses que revictimitzen a nivell individual i (re)produeixen la VG, també, a nivell estructural.

Investigar sobre les conseqüències del feminicidi fomenta el benestar de les persones directament beneficiàries quant a l’atenció de les seves necessitats i drets, però també el de la societat en general, ja que visibilitzar i actuar sobre el feminicidi implica promoure societats més justes i igualitàries que ineludiblement previndran l’origen de la pròpia violència de gènere.

Basat en un paradigma dialògic, la nostra proposta es configura com a instrument per a la producció i transmissió creativa i innovadora de coneixement a través del desenvolupament de processos, intercanvis i relacions participatives i plurals que promoguin el debat teòric, jurídic, polític i institucional.

Impacte a nivell científic:

a) La visibilització i reconceptualització col·lectiva de les conseqüències del feminicidi és el nostre producte teòric més important, mitjançant la cocreació d’un instrument formatiu innovador, que permetrà augmentar la conscienciació i generar el debat científic relacionat.
b) El caràcter transdisciplinar d’aquest projecte promou el disseny i la implementació d’enfocaments i metodologies integrals que contribuiran a una aplicació cada vegada més rigorosa de la perspectiva de gènere als ensenyaments i a tota la comunitat científica, des d’una de les grans línies de la política científica europea.
c) La proposta augmentarà les competències i habilitats de l’estudiantat, que seran futurs/es professionals (treballadors/es socials, advocats/ades, jutges/esses, psicòlogues, etc.) i ofereix la possibilitat de realitzar tesis doctorals i contribuir a la consolidació d’investigadors/es.

Impacte a nivell sòcio-polític:
L’impacte de la proposta començarà per reconèixer l’existència d’un problema social:

a) A curt termini: el projecte contribueix al disseny de polítiques i intervencions més compromeses i menys discriminatòries en relació amb la protecció i atenció a la infància víctima de feminicidi, augmentant la sensibilització, el coneixement i les competències i habilitats de tots els agents implicats en la problemàtica: famílies, comunitats, professionals, representants polítics i ciutadania en general a través dels diferents outputs generats.
b) A més llarg termini: l’impacte promourà un canvi de cultura pel que fa al continuum que sosté les violències masclistes i les relacions de poder, contribuint al foment d’una cultura de la pau i de la cura que generi més justícia social, produint un canvi de visió dels representants polítics a càrrec de l’aprovació i/o reformulació de lleis, pressupostos i polítiques d’intervenció adequades a les demandes de tota la resta d’agents involucrats.

Servirà per:
-Enfortir el coneixement i transferència d’evidències científiques.
-Cocrear estratègies innovadores (disminuir la victimització secundària).
-Superar els impactes bio-psico-socials del feminicidi.

Accions a nivell:
-Local: anàlisi de casos reals de feminicidi i treball col·laboratiu amb entitats: Ajuntaments, C. Comarcals, Fundacions, Associacions.
-Català: transferència pel desplegament de noves mesures de protecció i atenció.
-Estatal: comparativa del sistema de protecció amb Andalusia, C. Valenciana i C.F. de Navarra.
-Europeu: replicabilitat i intercanvi d’experiències. Formem part de Community of Practices of Studies in Domestic Homicide Network.

Altres institucions involucrades en el projecte:

– Delegació del Govern Contra la Violència de Gènere: és l’òrgan encarregat de proposar la política del Govern contra les diferents formes de violència contra les dones i impulsar, coordinar i assessorar totes les mesures que es duguin a terme en aquesta matèria.
– Fundació Salut i Comunitat: contribueix en la promoció de la salut, benestar social i qualitat de vida de les persones en situació d’exclusió social en general i en els fills i filles víctimes de feminicidi, mitjançant la seva participació en el projecte aportant Bones Pràctiques, formació i innovació en les mesures d’atenció a les víctimes.
És la principal entitat gestora dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes que depenen del Departament de Feminismes i Igualtat de la Generalitat de Catalunya (ens està proporcionant l’accés als casos de feminicidi i estem treballant en el lideratge metodològic del Grup de persones Expertes sobre els assassinats masclistes a filles i fills).
– Fundació EnXarxa: entitat sense ànim de lucre que acompanya a persones en el seu procés de creixement i en la transformació dels entorns. Aporta maneres de fer, pensar i sentir més respectuoses i ofereix a la recerca la possibilitat de cocrear eines de desenvolupament infantil i familiar més lliures i respectuoses.
– Associació ALANNA: és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2002, amb l’objectiu primordial d’aconseguir una societat igualitària i la inclusió de dones en situació de vulnerabilitat greu. Participa en el projecte, involucrant víctimes de feminicidi perquè hi participin en les propostes de millora, en tant que principals beneficiàries dels resultats del projecte. – Fundació Isonomia (Universitat Jaume I, Castelló): és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com d’altres col·lectius social, econòmica, laboral, educativa i culturalment desfavorits o susceptibles de patir discriminació, en tots els àmbits de la vida de les persones, amb la finalitat de contribuir a una societat més justa i més igualitària. Participa en el projecte proporcionant dades, informants i en el codisseny de la formació a professionals.
– RED FORMMA (Escuela Andaluza de Salud Pública): La Xarxa Andalusa de Formació Contra el Maltractament a les Dones té com a finalitat formar al personal del Sistema Sanitari Públic d’Andalusia per a l’atenció a les dones que viuen una relació de maltractament. La Xarxa Formma està integrada per professionals encarregats/des d’impartir formació a i contribuiex en l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques dintre del projecte.

És una recerca finançada pel Programa Estatal de Generació del Coneixement d’I+D+i

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Població en general
Correu electrònic
Barri on actúa