INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

Descripció del recurs

Organisme autònom a través del qual l’Ajuntament presta els serveis socials que li són atribuïts per llei, a més d’aquells altres que considera adients per atendre les necessitats i demandes socials, i posa a l’abast de la ciutadania els recursos que d’ells se’n deriven, atenent a criteris de territorialitat, descentralització i treball en xarxa.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h