FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA

Descripció del recurs

La Fundació Santa Maria de Siurana és una Fundació Pia de Tarragona de naturalesa
pública, sense afany de lucre que va iniciar la seva activitat l’any 1967 (llavors amb
el nom de Servei de Colònies de Vacances).
Té com a objectiu ser una entitat educativa referent, oferint un servei d’ orientació,
de serveis educatius, d’educació i de servei a les persones en totes les seves
vessants i de qualitat pedagògica
Volem ser presents en la societat a través de l’educació, ja sigui mitjançant el lleure
educatiu, com l’educació no formal; per totes les edats; fomentant la participació,
l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per
la pau i l’educació social mitjançant les activitats dels Centres d’Esplai, altres entitats
i moviments.
Per dur a terme les nostres activitats i objectius tenim tres seccions:
 Federació de centres d’esplai
 Escola de l’Esplai
 Servei de Colònies de Vacances
Les finalitats de la fundació són:
 Donar a conèixer la importància de l’oci i el temps lliure per a la formació de la
persona, en particular de l’ infant, de l’adolescent i del jove.
 Col·laborar amb els projectes que tinguin les mateixes finalitats, realitzats per
altres persones o institucions, amb les quals es podrà establir els oportuns
convenis de cooperació.
 Promoure iniciatives a favor de la vivència dels valors humans cristians en el
temps lliure, especialment en la infància, la joventut i la tercera edat.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h, dilluns a dijous de 15:30 a 17:30h
Xarxes socials